jQuery无限联动下拉框(原创)

所属分类:输入-选择框

 2518  24  查看评论 (0)
jQuery无限联动下拉框(原创) ie兼容8
var _json = [
   {
       "v": "1",
       "n": "新闻",
       "s": [{
           "v": "3",
           "n": "新闻一级",
           "s": [
               {
                   "v": "8",
                   "n": "哈哈哈哈要",
                   "s": [
                       {
                           "v": "9",
                           "n": "有一分耕耘"
                       }
                   ]
               }
           ]
       },
           {
               "v": "4",
               "n": "新闻一级1",
               "s": [
                   {
                       "v": "10",
                       "n": "55",
                       "s": [
                           {
                               "v": "11",
                               "n": "551",
                               "s": [
                                   {
                                       "v": "13",
                                       "n": "321"
                                   }
                               ]
                           }
                       ]
                   }
               ]
           },
           {
               "v": "5",
               "n": "动态一"
           }
       ]
   },
   {
       "v": "2",
       "n": "文章",
       "s": [
           {
               "v": "7",
               "n": "6666"
           }
       ]
   },
   {
       "v": "6",
       "n": "哈哈哈"
   },
   {
       "v": "12",
       "n": "12"
   }
        ]
$("#bbbb").AddSelect({
            data: _json
            , id: "v"
            , name: "n"
            , link: "s"
        })

数据格式以_json的格式   data里面为数据 id数据库传的唯一标识 name是名字 link是下级内容 千万记住这些对象对应的都是键不是键值 里面有模版可以看参考模版就可以了

相关插件-选择框

jQuery无限联动下拉框(原创)

点击之后 根据数组里有没有该对象生成下级下拉框 非常实用!ie8亲测可以用 是后台不可多得的功能!完全自己手写没有拷贝!
  选择框
 2518  24

jQuery 下拉查询筛选插件Combo Select

Combo Select 是一款友好的 jQuery 下拉框插件,在 PC 浏览器上它能模拟一个简单漂亮的下拉框,在 iPad 等移动设备上又能回退到原生样式。Combo Select 能够对选项进行检索过滤,同时支持键盘控制。
  选择框
 17107  54

省市县插件PCASClass.js

省、市、地区联动选择JS封装类
  选择框
 56587  91

允许自动检索的下拉框

可以进行自定义的选择
  选择框
 6025  31

讨论这个项目(0)回答他人问题或分享插件使用方法奖励jQ币

取消回复