jQuery无限联动下拉框(原创)

所属分类:输入-选择框

 4110  26  查看评论 (0)
jQuery无限联动下拉框(原创) ie兼容8
var _json = [
   {
       "v": "1",
       "n": "新闻",
       "s": [{
           "v": "3",
           "n": "新闻一级",
           "s": [
               {
                   "v": "8",
                   "n": "哈哈哈哈要",
                   "s": [
                       {
                           "v": "9",
                           "n": "有一分耕耘"
                       }
                   ]
               }
           ]
       },
           {
               "v": "4",
               "n": "新闻一级1",
               "s": [
                   {
                       "v": "10",
                       "n": "55",
                       "s": [
                           {
                               "v": "11",
                               "n": "551",
                               "s": [
                                   {
                                       "v": "13",
                                       "n": "321"
                                   }
                               ]
                           }
                       ]
                   }
               ]
           },
           {
               "v": "5",
               "n": "动态一"
           }
       ]
   },
   {
       "v": "2",
       "n": "文章",
       "s": [
           {
               "v": "7",
               "n": "6666"
           }
       ]
   },
   {
       "v": "6",
       "n": "哈哈哈"
   },
   {
       "v": "12",
       "n": "12"
   }
        ]
$("#bbbb").AddSelect({
            data: _json
            , id: "v"
            , name: "n"
            , link: "s"
        })

数据格式以_json的格式   data里面为数据 id数据库传的唯一标识 name是名字 link是下级内容 千万记住这些对象对应的都是键不是键值 里面有模版可以看参考模版就可以了

相关插件-选择框

jQuery 下拉查询筛选插件Combo Select

Combo Select 是一款友好的 jQuery 下拉框插件,在 PC 浏览器上它能模拟一个简单漂亮的下拉框,在 iPad 等移动设备上又能回退到原生样式。Combo Select 能够对选项进行检索过滤,同时支持键盘控制。
  选择框
 24097  65

jQuery自定义下拉框美化

自定义下拉框美化(可以自定义样式)
  选择框
 10073  46

jQuery下拉框多选

下拉字母多选框
  选择框
 6756  27

仿当当移动端省市区三级联动

仿当当网手机端的省市区去三级联动选择插件
  选择框
 17107  232

讨论这个项目(0)回答他人问题或分享插件使用方法奖励jQ币

取消回复