jQuery无限联动下拉框(原创)

所属分类:输入-选择框

 8628  32  查看评论 (7)
jQuery无限联动下拉框(原创) ie兼容8
var _json = [
   {
       "v": "1",
       "n": "新闻",
       "s": [{
           "v": "3",
           "n": "新闻一级",
           "s": [
               {
                   "v": "8",
                   "n": "哈哈哈哈要",
                   "s": [
                       {
                           "v": "9",
                           "n": "有一分耕耘"
                       }
                   ]
               }
           ]
       },
           {
               "v": "4",
               "n": "新闻一级1",
               "s": [
                   {
                       "v": "10",
                       "n": "55",
                       "s": [
                           {
                               "v": "11",
                               "n": "551",
                               "s": [
                                   {
                                       "v": "13",
                                       "n": "321"
                                   }
                               ]
                           }
                       ]
                   }
               ]
           },
           {
               "v": "5",
               "n": "动态一"
           }
       ]
   },
   {
       "v": "2",
       "n": "文章",
       "s": [
           {
               "v": "7",
               "n": "6666"
           }
       ]
   },
   {
       "v": "6",
       "n": "哈哈哈"
   },
   {
       "v": "12",
       "n": "12"
   }
        ]
$("#bbbb").AddSelect({
            data: _json
            , id: "v"
            , name: "n"
            , link: "s"
        })

数据格式以_json的格式   data里面为数据 id数据库传的唯一标识 name是名字 link是下级内容 千万记住这些对象对应的都是键不是键值 里面有模版可以看参考模版就可以了

相关插件-选择框

jQuery省市联动、下拉框表单美化

jQuery个人信息表单,联动、下拉框表单美化
  选择框
 10491  79

2实现全国省市区三级联动下拉菜单

Select2实现全国省市区三级联动下拉菜单
  选择框
 18951  141

jQuery自定义select、单选、复选

jQuery自定义单选、复选插件select.jquery.js
  选择框
 8263  48

仿当当移动端省市区三级联动

仿当当网手机端的省市区去三级联动选择插件
  选择框
 24644  279

讨论这个项目(7)回答他人问题或分享插件使用方法奖励jQ币

  Aimhigh_99 0
  2018/5/8 18:32:34
  选中的值怎么赋给它 回复
  Rcon 0
  2018/1/26 10:25:46

  js代码感觉写的好复杂啊    我想在多级下拉框中间加span标签隔开 都不知该往插入代码了

  回复
  扶朕起来 朕还能学 0
  2018/1/2 9:21:19

  select标签IE下面很丑。肯定是不被允许

    Prince0
    2018/1/10 9:00:07
    基本上用到ie了 估计就是政府的东西了 ?政府的还会嫌丑?  不过如果用 div控制下拉 是更加简单  我下次写个原生的
    Prince0
    2018/1/10 9:01:47
    我也没有想到会用到前台 这个是考虑给后台用的  那到时候我再写一个
  回复
  炬海开发陈 0
  2017/10/26 14:03:37

  用不了?

    Prince0
    2018/1/10 9:00:41
    你只要按我的规则写肯定用得了 我测过好几遍没有问题才放上去的
  回复
取消回复