PROMULGATOR

时光 や最深处

广东省深圳市
  • 19 关注他的人数
  • 98573 总访问量

jQuery消息提示插件(原创)

简单实用的jQuery消息提示插件,兼容性好。
  工具提示
 4931  21

jQuery调色板插件(原创)

仿element 调色板
  拾色器
 3996  26

element tree多选择框上下级联动

element tree多选择框上下级联动
  选择框,垂直导航
 6666  35

jQuery文件上传(带进度条)

jQuery文件上传(带进度条显示),使用简单方便。
  上传
 23220  144

仿小米手机日历(原创)

jQuery仿小米手机日历
  其他,日期和时间
 15757  131

jQuery表单实时验证

jquery简单表单验证,可以实现表单实时验证,代码结构简单实用。
  验证
 44003  354